ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. แบบฟอร์มใบขออนุญาตลา                 

2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง                   

3. แบบฟอร์มบันทึกเสนอเปลี่ยนเวร              

4. แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากร                   

5. แบบฟอร์มแบบรายงานผลโครงการ

6. แบบฟอร์มโครงการ

7. แบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มสะสมงาน

8. แบบฟอร์มนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

9. แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเทียบโอนศูนย์ มาบข่า ปลวกแดง

10. แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเทียบโอนวิชาเทียบ วก.แกลง

11. แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินโครงการความร่วมมือ

12. แบบฟอร์มงานวางแผนงบประมาณ 2559

 

 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

1.แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

2.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ "0"

3.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ "มส"

4.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ "มผ" 

5.แบบฟอร์มประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

 

 

 

Additional information