Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911

 

ชื่อวิจัย

ปีการศึกษา

ชื่อผู้วิจัย

สาขา

ดาน์วโหลด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพแกลง

1/2560

นางแววดี เอ็นดูราษฎร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลด 

การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนที่ในการพิมพ์สัมผัส

ด้วยสื่อการเรียนการสอน แบบ CAI

2/2560

นางแววดี เอ็นดูราษฎร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลด 

การจัดกิจกรรมด้วยเกมส์เพื่อพัฒนาการส่งงานของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

1/2560

นางสาวเกศินี  วังวัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ดาวน์โหลด

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา แก๊สรถยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

2/2560

นายกีรติ  สืบวงษ์

ช่างยนต์

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ วิชา 2202-2001        ศิลปะการขาย

2/2560

นางสาวภัทราพร เจริญกิจ

การตลาด

ดาวน์โหลด

การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง

2/2560

นายถวิล  ภาสดา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ดาวน์โหลด
การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
2/2560 นางสาวจิรัชยา เกียรติชนานุกูล สามัญสัมพันธ์

ดาวน์โหลด 

Additional information