รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ชื่อวิจัย

ชื่อวิจัย

ดาวน์โหลด

การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนที่ในการพิมพ์สัมผัส

ด้วยสื่อการเรียนการสอน แบบ CAI

ครูแววดี เอ็นดูราษฎร์

ดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมด้วยเกมส์เพื่อพัฒนาการส่งงานของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ครูเกศินี  วังวัด

 ดาวน์โหลด

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา แก๊สรถยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

ครูกีรติ  สืบวงษ์

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ วิชา 2202-2001  ศิลปะการขาย

ครูภัทราพร เจริญกิจ

ดาวน์โหลด

การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ครูถวิล  ภาสดา

 ดาวน์โหลด

การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนา

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ครูจิรัชยา เกียรติชนานุกูล

ดาวน์โหลด


รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2561

ชื่อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ดาวน์โหลด

การวิจัยพัมนาทักษะการอ่านของนักศึกษา ปวฃ.1 แผนกช่างยนต์

ในวิชาภาษาไทย

ครูจิรัชยา เกียรติชนานุกูล

ดาวน์โหลด

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชาชีพ สาขาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

ครูกีรติ  สืบวงษ์

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการขายเบื้องต้น 1

ครูภัทราพร เจริญกิจ

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใช้แบบฝึกพิมพ์สัมผัส

ครูแววดี เอ็นดูราษฎร์

ดาวน์โหลด

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการสร้างเว็บเพจ

นางสาวเกศินี  วังวัด

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าสมุรายวันทั่วไป

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  2 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวนนคิยา วงศ์พึ่ง

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องวัดออสซิลโลสโคปด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษา ปวส.1  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวเกศรินทร์ พรมลี

 ดาวน์โหลด

 

Additional information