Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

play button การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา  รอบที่  1  ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button ครูและเจ้าหน้าที่อบรมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการการใช้งาน Mac OS  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน  แผนกช่างยนต์ ปวส.1 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของของเหลือใช้ 24/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  17/01/2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 16/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button Vocational National Education Test  ประจำปี 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ระยอง  ปีการศึกษา 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การนิเทศจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button นายปรีชา พรหมมณี วิทยากรอิสระ บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตและป้องกันตนเอง

 

        จากยาเสพติด  (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

 

ชื่อวิจัย

ปีการศึกษา

ชื่อผู้วิจัย

สาขา

ดาน์วโหลด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพแกลง

1/2560

นางแววดี เอ็นดูราษฎร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลด 

การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนที่ในการพิมพ์สัมผัส

ด้วยสื่อการเรียนการสอน แบบ CAI

2/2560

นางแววดี เอ็นดูราษฎร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลด 

การจัดกิจกรรมด้วยเกมส์เพื่อพัฒนาการส่งงานของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

1/2560

นางสาวเกศินี  วังวัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ดาวน์โหลด

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา แก๊สรถยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

2/2560

นายกีรติ  สืบวงษ์

ช่างยนต์

 ดาวน์โหลด

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ วิชา 2202-2001        ศิลปะการขาย

2/2560

นางสาวภัทราพร เจริญกิจ

การตลาด

ดาวน์โหลด

การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง

2/2560

นายถวิล  ภาสดา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ดาวน์โหลด
การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
2/2560 นางสาวจิรัชยา เกียรติชนานุกูล สามัญสัมพันธ์

ดาวน์โหลด 

Additional information