ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน V-COP.NET (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับครู อาจารย์)

ใบสมัคร V-COP (สำหรับสถานประกอบการ)

ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ใบงานที่  2  การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ใบงานที่  3  การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ

ใบงานที่  4  การค้นหาตำแหน่งงาน  และสมัครงาน

ใบงานที่  5  การเปิดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแห้มตำแหน่งงานว่าง

ใบงานที่  6  การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน

ใบงานที่  7  การค้นหาตำแหน่งฝึกงาน  และสมัครงาน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานในความรับผิดชอบ

 

 

 

               

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพแกลง

         วิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นที่อำเภอแกลงนั้น  มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯขึ้น  และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา  ในปี  พ.ศ.๒๕๔๐  ประกาศจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ ๘  ตำบลกระแสบน  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๙๙-๒๐๒๒  โทรสาร  ๐-๓๘๙๙-๒๑๘๕   Email : klaeng๐๕@outlook.com   

  มีเนื้อที่  ๕๔ ไร่   ๗๒ ตารางวา  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 

การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

     วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชายานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๔ สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์

           มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของเยาวชน  ด้านมาตรฐานวิชาชีพ  ให้มีความรู้  มีทักษะ มีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่ความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน

 

พันธกิจ

                   ๑.  ดำเนินการและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

           ๒.  ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาค

           ๓.  วิจัยสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ

 
ปรัชญา
"เปี่ยมคุณธรรม  นำวิชาชีพ  เน้นบริการชุมชน"
 
เอกลักษณ์
              "สถานศึกษาเพื่อชุมชน"
 
อัตลักษณ์
 "คุณธรรมนำวิชาชีพ"
 
คุณธรรมอัตลักษณ์

            "จิตสาธารณะ"

Additional information