ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

บุคลากรในแผนก

 

     
         

a3 copy

                          แผนกการบัญชี

ฟ2

                          1.  นางนงนุช  ผ่านสำแดง

                          2.  นางสาวกัลยา  ไกรสวัสดิ์

                          3.  นางสาวนนติยา  วงศ์พึ่ง

a1

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.3

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.2

Additional information