บุคลากรในแผนก

 

     
         

a3 copy

                          แผนกการบัญชี

ฟ2

                          1.  นางนงนุช  ผ่านสำแดง

                          2.  นางสาวกัลยา  ไกรสวัสดิ์

                          3.  นางสาวนนติยา  วงศ์พึ่ง

a1

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.3

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.2

Additional information