Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911

 

---เอกสารการรับสมัครเข้าเรียน (อ่านเพิ่มเติม)

 

---หลักการฐานการรับสมัคร (อ่านเพิมเติม)

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน V-COP.NET (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับครู อาจารย์)

ใบสมัคร V-COP (สำหรับสถานประกอบการ)

ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ใบงานที่  2  การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ใบงานที่  3  การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ

ใบงานที่  4  การค้นหาตำแหน่งงาน  และสมัครงาน

ใบงานที่  5  การเปิดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแห้มตำแหน่งงานว่าง

ใบงานที่  6  การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน

ใบงานที่  7  การค้นหาตำแหน่งฝึกงาน  และสมัครงาน

ข้อมูลพื้นฐาน  9  ประการ

Additional information