โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท
ขอแสดงความยินดีกับทีม เขาไม้แก้ว ROBOT วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การประกวดหุ่นยต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-22 เมษายน 2558
พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุรเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รับมอบสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพแกลงได้รับมอบสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา ของบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทมิตซูระยอง จำกัด (สาขาแกลง)
พิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ด้านทวิภาคี
ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพแกลง กับ บริษัท ทวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิกา่รคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอบระบบทวิภาคีในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

Additional information