พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุรเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รับมอบสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพแกลงได้รับมอบสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา ของบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทมิตซูระยอง จำกัด (สาขาแกลง)
พิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ด้านทวิภาคี
ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพแกลง กับ บริษัท ทวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กิจกรรม OPEN HOUSE
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมพาพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานและแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษษ 2557 นี้
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิกา่รคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอบระบบทวิภาคีในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
เชิญรับฟังรายการ"อาชีวะน่ารู้"
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง FM91.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการ "อาชีวะน่ารู้" ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-17.00 น.

Additional information