ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิกา่รคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอบระบบทวิภาคีในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
วันครู
16 มกราคม 2558
นักศึกษาหางาน สถานประกอบการหาคน
ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา ดำเนินการกรอกข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป www.v-cop.net

Additional information