มหกรรมอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 26
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครได้จัดงาน มหกรรมอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 26 ขึ้น โดยวิทยาลัยการอาชีพแกลงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะการประกวด Lip Synch dancer ไทยลุกทุ่งและพิธีกร
นักศึกษาหางาน สถานประกอบการหาคน
ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา ดำเนินการกรอกข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป www.v-cop.net

Additional information