แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : PA  พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร

 • นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ
 • นายประกิต ปอคูสุวรรณ
 • นางสุจาริน วรรณมหินทร์ แพงภูงา

แผนกวิชาช่างยนต์

 • นายวิสาสรรค์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 • นายกมลศักดิ์  แก้วสังฃ์
 • นายกีรติ  สืบวงษ์

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • นายสันติพงษ์ วงศ์ด้วง
 • นางสุกาญจน์ดา สายคำวงษ์
 • นางสาวเกศรินทร์ พรมลี

แผนกวิชาการบัญชี

 • นางสาวกัลยา  ไกรสวัสดิ์
 • นางฐศุภากร  แสวง
 • นางสาวนนติยา  วงศ์พึ่ง

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • นายกฤษดา  สุขนิมิตร
 • นางสาวสุกัญญา  อู่เงิน
 • นางสาวน้ำฟ้า  ชูตระกูล

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

 • นางสาวสมฤทัย  ทิพวงศ์
 • นางสาวเต็มศิริ  เหล็กเรืองฤทธิ์
 • นางสาวจิรัชยา เกียติชนานุกุล
 • นางสาวภัทราพร  เจริญกิจ
 • นางสาวกันทิมา  สรีพิมพ์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • นายเสนีย์  ทวีพัฒน์
 • นายภัทรพงษ์  ราษฏร์เจริญ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 • นายปิยะ  พุฒภูงา

Additional information