รายนามผู้บริหาร

 

 นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร  ณ  อยุธยา

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

A3.6

นายชุมพล  ขัดเกลา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

a1

นายกำปั่น  ธรรมสนิท

ครู คศ.2 

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นายปรมี  แสงเพ็ชร

ครู คศ.1 

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

Additional information