Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911

 

---เอกสารการรับสมัครเข้าเรียน (อ่านเพิ่มเติม)

 

---หลักการฐานการรับสมัคร (อ่านเพิมเติม)

รายนามผู้บริหาร

 

 นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร  ณ  อยุธยา

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

 

นายชุมพล  ขัดเกลา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายกำปั่น  ธรรมสนิท

ครู คศ.2 

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นายชาคริต  รุ่งรัตน์

ครู คศ.1 

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

นายปรมี  แสงเพ็ชร

ครู คศ.1 

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

Additional information