Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วันที่  17  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  วันที่  16  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - 3  มกราคม 2561

 

กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกาา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

วิทยาลัยการอาชีพแกลง  มีภารกิจจัดการเรียนการสอนเพื่อบริการด้านอาชีวศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  โดยจัดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้

         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          - สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          - สาขางานการบัญชี

          - สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

          - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

          - สาขางานช่างยานยนต์

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          - สาขางานเทคนิคยานยนต์

          - สาขางานติดตั้งไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

          - สาขางานการจัดการทั่วไป

          - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

Additional information