วิทยาลัยการอาชีพแกลง  มีภารกิจจัดการเรียนการสอนเพื่อบริการด้านอาชีวศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  โดยจัดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้

         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          - สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          - สาขางานการบัญชี

          - สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

          - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

          - สาขางานช่างยานยนต์

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          - สาขางานเทคนิคยานยนต์

          - สาขางานติดตั้งไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

          - สาขางานการจัดการทั่วไป

          - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

Additional information