วิทยาลัยการอาชีพแกลง  มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อบริการด้านอาชีวศึกษาและสนองต่อความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน โดยจัดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่

1.  สาขาวิชาช่างยนต์ 

      -  สาขางานยานยนต์

2.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

      -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

              -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่

1.  สาขาวิชาการบัญชี

     -  สาขางานบัญชี 

2.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่

1.  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

     -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

2.  สาขาวิชาไฟฟ้า

     -  สาขางานไฟฟ้า 

3.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่

1.  สาขาวิชาการบัญชี 

     -  สาขางานการบัญชี

2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

     -  สาขางานธุรกิจดิจิทัล

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 (ภาคสมทบ)

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่

      1.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

           -  สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต

2.  สาขาวิชาไฟฟ้า

     -  สาขางานไฟฟ้า 

3.  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

     -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่

      1.  สาขาวิชาการจัดการ 

           -  สาขางานการจัดการ

    2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

         -  สาขางานธุรกิจดิจิทัล

Additional information