***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

วิทยาลัยการอาชีพแกลง  มีภารกิจจัดการเรียนการสอนเพื่อบริการด้านอาชีวศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  โดยจัดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้

         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          - สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          - สาขางานการบัญชี

          - สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

          - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

          - สาขางานช่างยานยนต์

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          - สาขางานเทคนิคยานยนต์

          - สาขางานติดตั้งไฟฟ้ากำลัง

          - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

          - สาขางานการจัดการทั่วไป

          - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

Additional information