บุคลากรแผนก 

 

นายบุญเกิด  พุทธระสุ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นางสาวปิยนุช  ชมสาร

ครูพิเศษสอน

 

a3 copy

                         เทคนิคพื้นฐาน

ฟ2

                          1.  นายบุญเกิด  พุทธระสุ

                          2.  นางสาวปิยะนุช  ชมสาร

                       

a1

Additional information