Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911

 

---เอกสารการรับสมัครเข้าเรียน (อ่านเพิ่มเติม)

 

---หลักการฐานการรับสมัคร (อ่านเพิมเติม)

บุคลากรแผนก 

 

นายบุญเกิด  พุทธระสุ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

a3 copy

                         เทคนิคพื้นฐาน

ฟ2

                          1.  นายบุญเกิด  พุทธระสุ

                       

a1

Additional information