POTRDEKK

21Sanee
PA4
sarp3

22Phattharaphong1
PA4
sarp3
23Kesini
PA4
sarp3
24Watcharaporn
PA4
sarp3

 

media


 

 

 


 2

3

7

12

13

14

15


 

แผนการเรียน

 

 แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

2.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลผระเมินผลและการวิจัย ในแผนกวิชาให้ดำเนินเป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

3.  วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษษของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษา อย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

4.  จัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

5.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสารและใบช่วยสอนต่างๆ

6.  ติดตามแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงานโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

7.  ควบคุมดูและและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

8.  ควบคุมดูแลการใช้วัสดุการศึกษา การลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

9.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11.  จัดทำปฎิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับชั้น

12.  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Additional information