POTRDEDD

Krisada 

นายสันติพงษ์  วงศ์ด้วง

หัวหน้าแผนก

Fa

 3. 013. 073. 083. 133. 163. 173. 19

 


 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 


 

แผนการเรียน

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

2.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

3.  อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียงงานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร ประเมินราคา และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4.  ประกอบ  ติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในงานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5.  วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไขและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

 

Additional information