POTRDEDD

Krisada 

นายสันติพงษ์  วงศ์ด้วง

หัวหน้าแผนก

Fa

 

 


 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 


 

แผนการเรียน

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

2.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

3.  อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียงงานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร ประเมินราคา และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4.  ประกอบ  ติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในงานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5.  วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไขและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

 

Additional information