PPB         

แผนผังบริเวณสถานศึกษา

 

          จำนวนพื้นที่บริเวณสถานศึกษาทั้งหมด  ประมาณ   ๕๔    ไร่   ๗๒  ตารางวา        จัดพื้นที่เป็นพื้นที่  ต่าง ๆ  ได้แก่

mapklaeng2566

 

รายการประกอบอาคาร 

 

1.    อาคารช่างเทคนิคพื้นฐาน 

 

11.  บ้านพักรองผู้อำนวยการ 2

 

2.    อาคารช่างอุตสาหกรรม 

 

12.  โรงจอดรถ 1 

 

3.    อาคารช่างอุตสาหกรรม

 

13.  โรงจอดรถ  2 

 

4.    อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

14.  โรงจอดรถ  3 

 

5.    อาคารงานกิจกรรม/อวท.

 

15.  โรงจอดรถ 4 

 

 6.   อาคารวิทยบริการ 

 

16.  โรงกรองน้ำ

 

 7.   อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)

 

17.  ป้อมยาม 

 

 8.   บ้านพักครู 

 

18.  สวนหย่อม 

 

 9.   บ้านพักผู้อำนวยการ 

 

19.  แลนด์มาร์ค วก.แกลง

 10. บ้านพักรองผู้อำนวยการ 1 20.  ศาลตายาย

 


ข้อมูลอาคารสถานที่

1.  อาคารเรียน                                        จำนวน  4  หลัง 

 

2.  อาคารปฎิบัติการ                                  จำนวน   2  หลัง 

 

3.  อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด             จำนวน  1  หลัง 

 

4.  อาคารอเนกประสงค์                              จำนวน  1  หลัง

 

5.  อาคารอื่นๆ                                         จำนวน  1  หลัง 

 

6.  ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ                         จำนวน  44  ห้อง 

 

7.  ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ                         จำนวน  44  ห้อง

 

8.  ห้องที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง          จำนวน  44 ห้อง 

 

 

Additional information