ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

         

 แผนผังบริเวณสถานศึกษา

จำนวนพื้นที่บริเวณสถานศึกษาทั้งหมด  ประมาณ   ๕๔    ไร่    ๗๒  ตารางวาจัดพื้นที่เป็นพื้นที่  ต่าง ๆ  ได้แก่

plan

อาคารประกอบด้วย

๑.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔๒
๒.  อาคารโรงฝึกงาน  ๓ ชั้น    ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔๒
๓.  โรงฝึกงานชั่วคราว  ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๔.  ห้องน้ำ   2 หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๕.  โรงอาหารอเนกประสงค์   ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๖.  บ้านพักครู   ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๗.  อาคารเรียนชั่วคราว    ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕51
๘.  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง สร้างปี  ๒๕58
๘.  อาคารเรียน  4  ชั้น   ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕59

Additional information