Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วันที่  17  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  วันที่  16  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - 3  มกราคม 2561

 

กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกาา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

         

 แผนผังบริเวณสถานศึกษา

จำนวนพื้นที่บริเวณสถานศึกษาทั้งหมด  ประมาณ   ๕๔    ไร่    ๗๒  ตารางวาจัดพื้นที่เป็นพื้นที่  ต่าง ๆ  ได้แก่

plan

อาคารประกอบด้วย

๑.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔๒
๒.  อาคารโรงฝึกงาน  ๓ ชั้น    ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔๒
๓.  โรงฝึกงานชั่วคราว  ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๔.  ห้องน้ำ   2 หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๕.  โรงอาหารอเนกประสงค์   ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๖.  บ้านพักครู   ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕๔1
๗.  อาคารเรียนชั่วคราว    ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕51
๘.  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง สร้างปี  ๒๕58
๘.  อาคารเรียน  4  ชั้น   ๑ หลัง   สร้างปี  ๒๕59

Additional information