Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วันที่  17  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  วันที่  16  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - 3  มกราคม 2561

 

กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกาา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

               

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพแกลง

         วิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นที่อำเภอแกลงนั้น  มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการและด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯขึ้น  และนำเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา  ในปี  พ.ศ.๒๕๔๐  ประกาศจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ ๘  ตำบลกระแสบน  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๙๙-๒๐๒๒  โทรสาร  ๐-๓๘๙๙-๒๑๘๕   Email : klaeng๐๕@outlook.com   

  มีเนื้อที่  ๕๔ ไร่   ๗๒ ตารางวา  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 

การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

     วิทยาลัยการอาชีพแกลง เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชายานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๔ สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์

           มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของเยาวชน  ด้านมาตรฐานวิชาชีพ  ให้มีความรู้  มีทักษะ มีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่ความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน

 

พันธกิจ

                   ๑.  ดำเนินการและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

           ๒.  ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาค

           ๓.  วิจัยสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ

 
ปรัชญา
"เปี่ยมคุณธรรม  นำวิชาชีพ  เน้นบริการชุมชน"
 
เอกลักษณ์
              "สถานศึกษาเพื่อชุมชน"
 
อัตลักษณ์
 "คุณธรรมนำวิชาชีพ" 

Additional information