GGGGG 

UntitledC

 

 play button ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1/10/62

        (ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม)

 play button ระกาศรัับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา 20/9/62

     (ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

play button   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 21/1/2562

        (ประกาศ/รายละเอียด)

 

play button   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  9/11/2561

         (ประกาศ/รายละเอียด)  

play button   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูพิเศษสอน 7/11/2561

        (ประกาศ/รายละเอียด)

  

play button  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกเทคนิคพี้นฐานและซ่อมบำรุง 31/10/2561

       (ประกาศ/รายละเอียด)

 

play button ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

       วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561  (ประกาศ/รายละเอียด)

 


 

UntitledD

 

--ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเขียนคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

   (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา

  อิเล็กทรอนิกส์ E-bidding วันที่ 24 มีนาคม  2563  (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่  1 ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง  ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563  (ประกาศ/รายละเอียด)

 

 


UntitledA

 

ดาวนโหลดนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมที่ได้จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 


UntitledF

 

 --โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2562 

 

--โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านน้ำใส อ.แกลง จ.ระยอง

 

--โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านน้ำใส อ.แกลง จ.ระยอง

 

--พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

 

--พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

Additional information