backD

 


 

 

 

 

 ***ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคา 

      อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์      ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 

    ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

 

***ใบสมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565

    (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

 

 


Additional information