***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

 

HHB

 

oshges

 


 GGGA

 


 

HHC

 

-- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) (เอกสารแนบ)

 

-- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองวิทยาลัยการอาชีพแกลง  (เอกสารแนบ)

 

--  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมแจ้งข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งเสริมความประพฤติ และเสริมสร้างคุณลักษณะ

     อันพึงประสงค์  (เอกสารแนบ)

 

-- คำสั่งแต่งตั้งครูเวรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหน้าวิทยาลัยการอาชีพแกลง  (เอกสารแนบ)

 

-- คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ครู ผู้กำกับการสอนและพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564(เอกสารแนบ)

 HHD

    

 

 


 

Additional information