Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911

 

---เอกสารการรับสมัครเข้าเรียน (อ่านเพิ่มเติม)

 

---หลักการฐานการรับสมัคร (อ่านเพิมเติม)

 

Untitled 2

play button   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 21/1/2562

        (ประกาศ/รายละเอียด)ดาวนโหลด

 

play button   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  9/11/2561

         (ประกาศ/รายละเอียด)  

 

play button   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูพิเศษสอน 7/11/2561

        (ประกาศ/รายละเอียด)

  

play button  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกเทคนิคพี้นฐานและซ่อมบำรุง 31/10/2561

       (ประกาศ/รายละเอียด)

 

play button ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

       วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561  (ประกาศ/รายละเอียด)

 

 

 

 


Untitled 3

 

 

--ประกาศเรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึ่งยันศูนย์ฯแหนือแท่นฯ

  (ประกาศ/รายละเอียด)images

 

--ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูย์แหนือแท่นฯ (ประกาศ/รายละเอียด)images

 

--เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ/รายละเอียดimages

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องกลึงฯ (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการทางภาษา (e-bidding) (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 7/8/2560 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 21/7/2560 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

 

   ขับเคลื่อน  2  ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จำนวน 1 คัน  (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศ/รายละเอียด

 

--คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศ/รายละเอียด

 

Additional information