iconAAa

 

adjf

 

iconCCC

 

--ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกพีแอลจี พร้อมระบบสัมผัส แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ/รายละเอียด) ดาวนโหลด

 

--ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ/รายละเอียด)  ดาวนโหลด

 


 iconBBB

 -- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ 115/2563 เรื่องแต่งตั้งครูเวรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหน้าวิทยาลัยการอาชีพแกลง

    (เอกสารแนบ)  

 

--คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ 116/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมและแจ้งข่วสารแก่นักเรียน

   นักศึกษาเพื่อส่งเสริมความประพฤติและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (เอกสารแนบ)

 

-- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ 008/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่่เวรรักษาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

   (เอกสารแนบ)

 

--คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่  เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (เอกสารแนบ)

 

UntitledA

นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมที่ได้จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยการอาชีพแกลง


 

Additional information