Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911Untitled 2

play button  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

       วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561  (ประกาศ/รายละเอียด)ดาวนโหลด

play button  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 

       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ/รายละเอียด  

play button  ประกาศเรื่อง  กำหนดการลงทะเบียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศ/รายละเอียด

 


Untitled 3

--ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ/รายละเอียด)images

 

--ประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการทางภาษา (e-bidding) (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 7/8/2560 ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 21/7/2560 ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

 

      ขับเคลื่อน  2  ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จำนวน 1 คัน  ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศ/รายละเอียด

 

--คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศ/รายละเอียด

 

Additional information