HHB


 GGGA

 


 

HHC

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู(เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครู (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครู (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

    (เอกสารแนบ)

 

***ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองวิทยาลัยการอาชีพแกลง (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมแจ้งข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งเสริมความ

 

     ประพฤติและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งครูเวรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหน้าวิทยาลัยการอาชีพแกลง (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร  ครู  ผู้กำกับการสอนและพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

 

    ประจำปีการศึกษา  2564   (เอกสารแนบ)

 

 

 HHD

    

 

 


 

Additional information