Untitled 3 copy

 

 FB IMG 1513334170911

 

13.1

 

008

 

 013

วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้ดำเนิน

การจัดโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคเอดส์

 

 012

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้น

ฐาน   ระดับ อศจ.ระยอง

 

 

 011

การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย

 

 

010

นายปรีชา พรหรมมณี วิทยากรอิสระ

บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิต

และป้องกันตนเองจากยาเสพติด

24131575 507580739610849 8447016266382174962 n

โครงการประกวดมารยาทไทยประจำปี

การศึกษา 2560  แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพแกลง

005

โครงการประกวดร้องเพลงและโฟล์คซอง  

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยการอาชีพแกลง

     

 

 


Untitled 2

play button  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

       วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561  (ประกาศ/รายละเอียด) ดาวนโหลด

play button  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)

      จำนวน  2  อัตรา  12/10/2560  (ประกาศ/รายละเอียด) 

play button  ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  จำนวน  2 อัตรา       

       24/05/2560ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลฯ  

       1  อัตรา 15/05/2560 ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

       จำนวน 1 ตำแหน่ง  15/05/2560 ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รหัสวิชา 304 สาขาการจัดการทั่วไป

       2/05/2560  ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู  รหัสวิชา  304 สาขาการจัดการทั่วไป 

       และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560  

       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ/รายละเอียด  

play button  ประกาศเรื่อง  กำหนดการลงทะเบียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 26/01/2560 

       ประกาศ/รายละเอียด

play button  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลงเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่

       ธุรการ13/01/2560 ประกาศ/รายละเอียด

Untitled 3

--ประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการทางภาษา (e-bidding) (ประกาศ/รายละเอียด)images

 

--ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 7/8/2560 ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 21/7/2560 ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

 

      ขับเคลื่อน  2  ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จำนวน 1 คัน  ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศ/รายละเอียด

 

--คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศ/รายละเอียด

 

Additional information