***ประกาศเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ "ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์

     ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

 

 

 ***ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ               

     

     ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ)  

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครู  (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครู  (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

     (เอกสารแนบ)

 

***ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)   (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองวิทยาลัยการอาชีพแกลง  (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมแจ้งข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งเสริมความ

 

     ประพฤติและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งครูเวรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหน้าวิทยาลัยการอาชีพแกลง  (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร  ครู  ผู้กำกับการสอนและพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

 

    ประจำปีการศึกษา  2564   (เอกสารแนบ)

 

 

 HHD

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 

    

 วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

       

 

วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 


 

Additional information