PPOLKJ

 

Kalaya

 

นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก

  thasupakorn n

 4. 014. 08
4. 09
4. 17
4. 18
4. 19
4. 20
4. 21
4. 22
4. 23
4. 25


 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

สาขาวิชาการบัญชี

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการบัญชี

 


 

แผนการเรียน

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ

3.  เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

4.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

5.  รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

6.  บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี

7.  จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

Additional information