บุคลากรแผนก

นางแววดี  เอ็นดูราษฎร์

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

 

นางสาวเกศินี  วังวัด

ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

 a4

นายถวิล  ภาสดา 

ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน


a3 copy

                     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1/2558

ฟ2

                   1.  นางแววดี  เอ็นดูราษฎร์

                   2.  นางสาวเกศินี  วังวัด

                   3.  นายถวิล  ภาสดา

 

 

Additional information