Somsak 

นายสมศักดิ์  สีใส

หัวหน้าแผนก

Sawadee kasinee BO

 


 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 


 

แผนการเรียน

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ

2.  เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

4.  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง

5.  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโบยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฎิบัติงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ

7.  ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์

8.  ติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้น

9.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

10. สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

11.  ปฎิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

Additional information