ฝ่ายทรัพยากร 

งานในความรับผิดชอบ

Additional information