บุคลากรแผนก

   

 

   
   

                                                aa4

a3 copy

                                   แผนกช่างยนต์  

ฟ2

                          1.  นายวิสาสรรค์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์

                          2.  นายกีรติ  สืบวงษ์

                          3.  นายธงชัย  บุญธรรม

                          4.  นายวีรชล  ศรีหาพรม

                          5.   นายมาโนช  ภิญโญ

a1

 

Additional information