OOOOOO

 Visason

นายวิสาสรรค์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์

หัวหน้าแผนก

 


                                   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

             

            สาขาวิชาช่างยนต์ (อ่านเพิ่มเติม)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

           

          สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (อ่านเพิ่มเติม)

 


 

แผนการเรียน

 

 แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างยนต์ตามหลักการและกระบวนการ

2.  เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

4.  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสหกรรม

5.  ขึ้นรูปงานโลหะด้วยเครื่องมือเบื้องต้น

6.  ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

7.  เชื่อมโบหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น

8.  ถอดประกอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบเครื่องล้างรถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ และระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ

9.  ประยุกต์หลักกลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นในงานเครื่องกล

10. ขับรถยนต์ตามกฎจราจร

11.  ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องกลโดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด

12.  อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเติกและไฮดอรลิกส์เบื้องต้น

13.  ให้คำแนะนำพื้นฐานที่ต้องการใช้การตัดสินใจและการปฎิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

14.  ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล รถ

15.  บริการระบบปรับอากาศ ซ่อม และบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ

  

    


 

Additional information