HHG

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2566

student 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566      

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

student 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565          

 

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 


  

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

 

Additional information