ประวัติความเป็นมา

          ระยองเริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113  ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา  โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ. 1500  ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ  นักโบราณคดีได้สันนิษฐานขากหลักฐานที่พบคือ  ซากศิลาแลงคู่ค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย  อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม  โดยสมัยโบราณ  ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง ซึ่เงป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายโดยทั่วไปในภาคตะวันออก  ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2

สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง

        ระยองเป็นจังหวัดภาคตะวันออกตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร

 

คำขวัญจังหวัด
       ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

 

อาณาเขต : 
        ทิศเหนือ จดกับจังหวัดชลบุรี
        ทิศใต้ จดกับอ่าวไทย
        ทิศตะวันออก จดกับจังหวัดจันทบุรี
        ทิศตะวันตก จดกับจังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศ :

       ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ประกอบกับ ภูเขาเตี้ยๆด้านเหนือ และตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้เป็น ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติด อ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ :
       ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัดบริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ฝนตกชุกระหว่าง เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายนวัดได้ 38.7 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ำสุด         ในเดือนมกราคมวัดได้ 17.8 องศาเซลเซียล

การปกครอง :
            จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ มี 1 อบจ. 17 เทศบาล และ54 อบต. โดยจำแนกรายละเอียดตามอำเภอได้ ดังนี้

 

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตำบล
(แห่ง)

หมู่บ้าน
(แห่ง)

ชุมชน
(แห่ง)

เทศบาล
(แห่ง)

อบต.
(แห่ง)

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

เมือง

514.547

11

84

82

4

11

108,434

110,201

218,635

แกลง

788.463

15

146

50

5

12

61,595

64,638

126,233

บ้านค่าย

489.075

7

66

4

1

7

29,144

30,447

59,591

ปลวกแดง

618.341

6

34

4

2

6

18,222

18,298

36,520

บ้านฉาง

238.372

3

22

23

2

3

25,661

25,353

51,014

วังจันทร์

395.249

4

29

5

1

4

12,250

12,370

24,620

กิ่งอ.เขาชะเมา

269.950

4

29

0

0

4

11,410

11,364

22,756

กิ่งอ.นิคมพัฒนา

238.000

4

30

13

2

3

11,659

11,946

23,605

รวม

3,551.997

54

440

181

17

50

278,375

284,599

562,974

 

ประชากรและอาชีพ :
              ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลัก คือ การทำการเกษตรและการประมง รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงาน ในร้านค้าและตลาด นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพสาขาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 

การเดินทาง :
              ระยองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 179 กิโลเมตร การเดินทางไปได้สะดวก ทั้งทางรถประจำทางและเครื่องบิน
 

OTOP :
             สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ได้แก่
             - ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ
             - ขนุนอบกรอบ
             - ปลากรอบสมุนไพร
             - ปลาหมึกอบกรอบชนิดแผ่น

 

Additional information