Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

play button การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา  รอบที่  1  ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button ครูและเจ้าหน้าที่อบรมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการการใช้งาน Mac OS  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน  แผนกช่างยนต์ ปวส.1 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของของเหลือใช้ 24/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  17/01/2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 16/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button Vocational National Education Test  ประจำปี 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ระยอง  ปีการศึกษา 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การนิเทศจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button นายปรีชา พรหมมณี วิทยากรอิสระ บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตและป้องกันตนเอง

 

        จากยาเสพติด  (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

 

 

ประวัติความเป็นมา

          ระยองเริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113  ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา  โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ. 1500  ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ  นักโบราณคดีได้สันนิษฐานขากหลักฐานที่พบคือ  ซากศิลาแลงคู่ค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย  อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม  โดยสมัยโบราณ  ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง ซึ่เงป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายโดยทั่วไปในภาคตะวันออก  ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2

สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง

        ระยองเป็นจังหวัดภาคตะวันออกตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร

 

คำขวัญจังหวัด
       ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

 

อาณาเขต : 
        ทิศเหนือ จดกับจังหวัดชลบุรี
        ทิศใต้ จดกับอ่าวไทย
        ทิศตะวันออก จดกับจังหวัดจันทบุรี
        ทิศตะวันตก จดกับจังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศ :

       ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ประกอบกับ ภูเขาเตี้ยๆด้านเหนือ และตะวันออกเป็นที่ราบสลับภูเขาลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย ทางทิศใต้เป็น ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์ มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติด อ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ :
       ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัดบริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ฝนตกชุกระหว่าง เดือนพฤษภาคม- ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 29.5 องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุด ในเดือนเมษายนวัดได้ 38.7 องศาเซลเซียล และอุณหภูมิต่ำสุด         ในเดือนมกราคมวัดได้ 17.8 องศาเซลเซียล

การปกครอง :
            จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ มี 1 อบจ. 17 เทศบาล และ54 อบต. โดยจำแนกรายละเอียดตามอำเภอได้ ดังนี้

 

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตำบล
(แห่ง)

หมู่บ้าน
(แห่ง)

ชุมชน
(แห่ง)

เทศบาล
(แห่ง)

อบต.
(แห่ง)

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

เมือง

514.547

11

84

82

4

11

108,434

110,201

218,635

แกลง

788.463

15

146

50

5

12

61,595

64,638

126,233

บ้านค่าย

489.075

7

66

4

1

7

29,144

30,447

59,591

ปลวกแดง

618.341

6

34

4

2

6

18,222

18,298

36,520

บ้านฉาง

238.372

3

22

23

2

3

25,661

25,353

51,014

วังจันทร์

395.249

4

29

5

1

4

12,250

12,370

24,620

กิ่งอ.เขาชะเมา

269.950

4

29

0

0

4

11,410

11,364

22,756

กิ่งอ.นิคมพัฒนา

238.000

4

30

13

2

3

11,659

11,946

23,605

รวม

3,551.997

54

440

181

17

50

278,375

284,599

562,974

 

ประชากรและอาชีพ :
              ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลัก คือ การทำการเกษตรและการประมง รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงาน ในร้านค้าและตลาด นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพสาขาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 

การเดินทาง :
              ระยองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 179 กิโลเมตร การเดินทางไปได้สะดวก ทั้งทางรถประจำทางและเครื่องบิน
 

OTOP :
             สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ได้แก่
             - ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ
             - ขนุนอบกรอบ
             - ปลากรอบสมุนไพร
             - ปลาหมึกอบกรอบชนิดแผ่น

 

Additional information