POTRDESS

Somruethai

นางสาวสมฤทัย  ทิพวงศ์

หัวหน้าแผนก 

   Jiratchaya  phatthaporn

kantima

6. 016. 026. 036. 086. 096. 106. 116. 126. 136. 146. 15


     

               แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่นๆ โดยเปิดสอนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศษสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 


 

แผนการเรียน

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางสอน ตารางเรียน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคลของแผนกวิชา

2.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมิผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

3.  วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

4.  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

5.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสารและใบช่วยสอนต่างๆ

6.  ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

7.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

8.  ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

9.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางาชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

12.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13.  ปฏิบัตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Additional information