OOOOOO

 Visason

นายวิสาสรรค์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์

หัวหน้าแผนก

2283666

 1. 01
1. 03
1. 04
1. 05
1. 06
1. 07
1. 08
1. 09
1. 10
1. 11
1. 12
1. 13


                                   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

             

            สาขาวิชาช่างยนต์ (อ่านเพิ่มเติม)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

           

          สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (อ่านเพิ่มเติม)

 


 

แผนการเรียน

 

 แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 


 

การจัดการเรียนการสอน

 

1.  ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างยนต์ตามหลักการและกระบวนการ

2.  เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

4.  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสหกรรม

5.  ขึ้นรูปงานโลหะด้วยเครื่องมือเบื้องต้น

6.  ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

7.  เชื่อมโบหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น

8.  ถอดประกอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบเครื่องล้างรถยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ และระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ

9.  ประยุกต์หลักกลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นในงานเครื่องกล

10. ขับรถยนต์ตามกฎจราจร

11.  ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องกลโดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด

12.  อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเติกและไฮดอรลิกส์เบื้องต้น

13.  ให้คำแนะนำพื้นฐานที่ต้องการใช้การตัดสินใจและการปฎิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน

14.  ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล รถ

15.  บริการระบบปรับอากาศ ซ่อม และบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ

  

    


 

Additional information