งานบัญชี

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2560

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมกราคม  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกุมภาพันธ์  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมีนาคม  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนเมษายน  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนพฤษภาคม  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมิถุนายน 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกรกฎาคม 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนสิงหาคม 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกันยายน  2562

 

 

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

Additional information