งานบัญชี

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2560

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2562


-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมกราคม  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกุมภาพันธ์  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมีนาคม  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนเมษายน  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนพฤษภาคม  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมิถุนายน 2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกรกฎาคม 2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนสิงหาคม 2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกันยายน  2563

- รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIF เดือนตุลาคม 2563

- รายงานประจำเดือนจากระบบ GFIF เดือนพฤศจิกายน 2563

 - รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIF เดือนธันวาคม 2563 


--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

Additional information