งานบัญชี

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2560

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมกราคม  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกุมภาพันธ์  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมีนาคม  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนเมษายน  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนพฤษภาคม  2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมิถุนายน 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกรกฎาคม 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนสิงหาคม 2562

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกันยายน  2562

 

 

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

 


UntitledC

 

 play button ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1/10/62

        (ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม)

 play button ระกาศรัับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา 20/9/62

     (ประกาศ/รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

play button   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 21/1/2562

        (ประกาศ/รายละเอียด)

 

play button   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  9/11/2561

         (ประกาศ/รายละเอียด)  

play button   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูพิเศษสอน 7/11/2561

        (ประกาศ/รายละเอียด)

  

play button  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนกเทคนิคพี้นฐานและซ่อมบำรุง 31/10/2561

       (ประกาศ/รายละเอียด)

 

play button ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

       วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561  (ประกาศ/รายละเอียด)

 


 

UntitledD

 

--ประกาศเรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึ่งยันศูนย์ฯแหนือแท่นฯ

  (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูย์แหนือแท่นฯ (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ/รายละเอียด

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องกลึงฯ (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการทางภาษา (e-bidding) (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 7/8/2560 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 21/7/2560 (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

 

   ขับเคลื่อน  2  ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จำนวน 1 คัน  (ประกาศ/รายละเอียด)

 

--ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศ/รายละเอียด

 

--คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศ/รายละเอีย

 


UntitledA

 

ดาวนโหลดนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมที่ได้จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 


UntitledF

 

UntitledIปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/2562 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธํ์ป้องกันโรคเอดส์ UntitledJการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างเทคนิคพื้นฐาน"สาขางานฝึกฝีมือ"

33333333333333333333

5555555555555555

 1. แบบฟอร์มโครงการสอน
 2. ตัวอย่างโครงการสอน
 3. แบบบันทึกนักศึกษารับโครงการสอน
 4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
 5. ปกแผนการจัดการเรียนรู้
 6. ลักษณะรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
 7. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
 8. ตารางแบ่งหน่วยการสอน
 9. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
 10. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เอกสาร 1Aและ 2A (ปรับใหม่)

19/10/2559

1. แบบฟอร์มโครงการ

2. สมุดบันทึกการเรียนการสอน

3. ชี้แจงหลังบันทึกการสอน

3. ตารางนิเทศการสอน 1-58

4. แบบนิเทศครูรายบุคคล

5. แบบฟอร์มผู้เรียนประเมินครู  2559

6. แบบฟอร์มมอบหมายงานนักเรียน นักศึกษา

7. แบบฟอร์มมอบหมายสอนแทน

8. แบบฟอร์มสอนชดเชย

9. แผนนิเทศฝึกงานแผนกวิชา

10. ส่งโครงการสอน  2559

11. สัญญาการเรียน การสอน

12. หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอนชดเชย

13. หนังสือออก

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. เทียบโอน
 2. Getting Help
 3. Ormiston Pound

Additional information