Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วันที่  17  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  วันที่  16  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - 3  มกราคม 2561

 

กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกาา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

  1. แบบฟอร์มโครงการสอน
  2. ตัวอย่างโครงการสอน
  3. แบบบันทึกนักศึกษารับโครงการสอน
  4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  5. ปกแผนการจัดการเรียนรู้
  6. ลักษณะรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
  7. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
  8. ตารางแบ่งหน่วยการสอน
  9. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
  10. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เอกสาร 1Aและ 2A (ปรับใหม่)

19/10/2559

1. แบบฟอร์มโครงการ

2. สมุดบันทึกการเรียนการสอน

3. ชี้แจงหลังบันทึกการสอน

3. ตารางนิเทศการสอน 1-58

4. แบบนิเทศครูรายบุคคล

5. แบบฟอร์มผู้เรียนประเมินครู  2559

6. แบบฟอร์มมอบหมายงานนักเรียน นักศึกษา

7. แบบฟอร์มมอบหมายสอนแทน

8. แบบฟอร์มสอนชดเชย

9. แผนนิเทศฝึกงานแผนกวิชา

10. ส่งโครงการสอน  2559

11. สัญญาการเรียน การสอน

12. หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอนชดเชย

13. หนังสือออก

Additional information