***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

  1. แบบฟอร์มโครงการสอน
  2. ตัวอย่างโครงการสอน
  3. แบบบันทึกนักศึกษารับโครงการสอน
  4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  5. ปกแผนการจัดการเรียนรู้
  6. ลักษณะรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
  7. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
  8. ตารางแบ่งหน่วยการสอน
  9. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
  10. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เอกสาร 1Aและ 2A (ปรับใหม่)

19/10/2559

1. แบบฟอร์มโครงการ

2. สมุดบันทึกการเรียนการสอน

3. ชี้แจงหลังบันทึกการสอน

3. ตารางนิเทศการสอน 1-58

4. แบบนิเทศครูรายบุคคล

5. แบบฟอร์มผู้เรียนประเมินครู  2559

6. แบบฟอร์มมอบหมายงานนักเรียน นักศึกษา

7. แบบฟอร์มมอบหมายสอนแทน

8. แบบฟอร์มสอนชดเชย

9. แผนนิเทศฝึกงานแผนกวิชา

10. ส่งโครงการสอน  2559

11. สัญญาการเรียน การสอน

12. หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอนชดเชย

13. หนังสือออก

Additional information