SSSA

 

Fa

 นางสาวน้ำฟ้า  ชูตระกูล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

kamonsak

นายกมลศักดิ์  แก้วสังข์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 

2.  จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

3.  จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 

4.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก  เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโนบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชนท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5.  จัดทำ  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเืพ่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดทำขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 

7.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดกาเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบกาณณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต 

8.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 

9.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 

10.  รวบรวมและเผยแพร่ผงงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

11.  รวบรวมและเผนแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

11.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

12.  จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงนตามลำดับขั้น 

13.  ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


Additional information