งานบริหารงานทั่วไป

tamsiri

นางสาวเต็มศิริ เหล็กเรืองฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

Suchada

นางสาวสุชาดา  บุญสว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. ปฎิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสาการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน นักศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน สนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ
  8. ดูแลบำรุงและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Additional information