ประวัติ
นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

****************************************************

อุดมการณ์

"มุ่งมั่นให้นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เป็นคนดีและมีงานทำ ดำรงตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

****************************************************

ประวัติการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
   - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

  ระดับปริญญาตรี
   - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  ระดับปริญญาโท
   - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

****************************************************

ประวัติการทำงาน

     2544 - 2547 ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

     2548 - 2549 ครูจ้างรายเดือน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

     2550 พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

     2551 - 2553 ครูผู้ช่วย , ครู คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

     2553 - 2557 ครู คศ.1 , ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

     2557 - 2559 รองผู้อำนวยการวิทยฐานะ ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

     2559 - 2562 รองผู้อำนวยการวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิตสัตหีบ

     2562 - 2563 ผู้อำนวยการวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

     2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพแกลง

****************************************************

Additional information