งานบัญชี

thasupakorn

นางฐศุภากร  แสวง

หัวหน้างานบัญชี


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานในหน้าที่

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


งานบัญชี

 

รายงานระบบ GFMIS ประจำปี 2562

-  รายงานระบบ GFMIS ประจำปี 2563

-  รายงานระบบ GFMIS ประจำปี 2564

 

 


 

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

 


 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563

Additional information