บุคลากรแผนก

  

 

a3 copy

                        แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ฟ2

                        1.  นายทักษิณ  พ่วงพี

                        2.  นางสาวเกศรินทร์  พรมลี

                        3.  นายเวียงทอง  โหตาชัย 

a1

 

Additional information