447590764 992249559572074 6062229241573875132 n 
 

 
399852152 844806207649744 397898675305762543 n

401107167 844896064307425 8620116718475153025 n

sum67

stem2567

 


301888

 

 


 ประชาสัมพันธ์ 

      - การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะชน ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านรายละเอียด  

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

  

 ***ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคา 

      อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์      ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 

    ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

 

***ใบสมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565

    (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

 

 


 

Additional information