backD

 


 

 

***ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์      ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 

    ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

 ***ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดฝึกซ่อม

     และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา

     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ)

       (อกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์"ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์

 

    ระบบคอมมอลเรลจำนวน 1 ชุด"ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    (เอกสารเพิ่มเติม) 

 

***ประกาศจัดซื่้อจัดจ้างครุภัณฑ์"ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอลเรล

      จำนวน 1 ชุด"  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

 

    (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะ"ชุดฝึกซ๋อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอลเรล  

 

    จำนวน 1 ชุด" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ใบสมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565

    (เอกสารเพิ่มเติม)

 

 

***ประกาศเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ "ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์

 

     ระบบคอมมอลเรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

 

 

 ***ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ               

     

     ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ)  

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครู  (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครู  (เอกสารแนบ)

 

 

***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

     (เอกสารแนบ)

 

***ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)   (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองวิทยาลัยการอาชีพแกลง  (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมแจ้งข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งเสริมความ

 

     ประพฤติและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งครูเวรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหน้าวิทยาลัยการอาชีพแกลง  (เอกสารแนบ)

 

 

***คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร  ครู  ผู้กำกับการสอนและพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

 

    ประจำปีการศึกษา  2564   (เอกสารแนบ)

 

 

 


Additional information