Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

play button การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา  รอบที่  1  ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button ครูและเจ้าหน้าที่อบรมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการการใช้งาน Mac OS  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน  แผนกช่างยนต์ ปวส.1 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของของเหลือใช้ 24/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  17/01/2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 16/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button Vocational National Education Test  ประจำปี 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ระยอง  ปีการศึกษา 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การนิเทศจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button นายปรีชา พรหมมณี วิทยากรอิสระ บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตและป้องกันตนเอง

 

        จากยาเสพติด  (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. แบบฟอร์มใบขออนุญาตลา                 

2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง                   

3. แบบฟอร์มบันทึกเสนอเปลี่ยนเวร              

4. แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากร                   

5. แบบฟอร์มแบบรายงานผลโครงการ

6. แบบฟอร์มโครงการ

7. แบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มสะสมงาน

8. แบบฟอร์มนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

9. แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเทียบโอนศูนย์ มาบข่า ปลวกแดง

10. แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเทียบโอนวิชาเทียบ วก.แกลง

11. แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินโครงการความร่วมมือ

12. แบบฟอร์มงานวางแผนงบประมาณ 2559

 

 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

1.แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

2.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ "0"

3.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ "มส"

4.แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ "มผ" 

5.แบบฟอร์มประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

 

 

 

Additional information