aa7

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 


หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน V-COP.NET (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับครู อาจารย์)

ใบสมัคร V-COP (สำหรับสถานประกอบการ)

ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ใบงานที่  2  การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ใบงานที่  3  การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ

ใบงานที่  4  การค้นหาตำแหน่งงาน  และสมัครงาน

ใบงานที่  5  การเปิดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแห้มตำแหน่งงานว่าง

ใบงานที่  6  การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน

ใบงานที่  7  การค้นหาตำแหน่งฝึกงาน  และสมัครงาน

Additional information