ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

 

-แผนกช่างยนต์                  

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการบัญชี                  

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกการตลาด                  

-สามัญ สัมพันธ์

-เทคนิคพื้นฐาน

 แผนกช่างยนต์

 แผนกไฟฟ้ากำลัง

 แผนกการบัญชี

 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 แผนกการตลาด

 

 

รายงานการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา  2558 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา  2558

รายงานการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา  2555 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา  2555

ประเมินตัวเอง(SAR) 2555

ประเมินตัวเอง(SAR) 2554

ประเมินตัวเอง(SAR) 2553

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2558

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2557

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2556

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2555

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2554

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2551

ผลการตรวจประเมินภายนอกรอบ 2

Additional information