Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

play button การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา  รอบที่  1  ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button ครูและเจ้าหน้าที่อบรมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการการใช้งาน Mac OS  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน  แผนกช่างยนต์ ปวส.1 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของของเหลือใช้ 24/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  17/01/2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 16/01/2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button Vocational National Education Test  ประจำปี 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ระยอง  ปีการศึกษา 2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button การนิเทศจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (อ่านเพิ่มเติม)

 

play button นายปรีชา พรหมมณี วิทยากรอิสระ บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตและป้องกันตนเอง

 

        จากยาเสพติด  (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

 

-แผนกช่างยนต์                  

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการบัญชี                  

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกการตลาด                  

-สามัญ สัมพันธ์

-เทคนิคพื้นฐาน

 แผนกช่างยนต์

 แผนกไฟฟ้ากำลัง

 แผนกการบัญชี

 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 แผนกการตลาด

 

 

รายงานการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา  2558 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา  2558

รายงานการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา  2555 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา  2555

ประเมินตัวเอง(SAR) 2555

ประเมินตัวเอง(SAR) 2554

ประเมินตัวเอง(SAR) 2553

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2558

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2557

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2556

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2555

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2554

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 2551

ผลการตรวจประเมินภายนอกรอบ 2

Additional information